Blank" Blank"
Blank

Antikva Serva
Kulturgeografi & landskapshistoria

Blank"
Blank"
Blank

 

Blank
Blank" Blank"
Blank
Publikationer


Följande är de publikationer som jag hittills presterat eller deltagit i. Uppsatserna, rapporterna och det övriga kan beställas från respektive institution eller motsva- rande, se Länkar. Ett A efter referensen är en länk till en sida med Abstracts.

Doktorsavhandling i kulturgeografi

 • Stefan Nilsson 2007: Skogsgeografi II. Om odlingslämningar i skogsbygd. Karlstad University Studies 2007:44. Karlstad. ISBN 978-91-7063-148-1 ALäs mer >>

Rapporter

 • 1997: Johansson, A., Nilsson, S., Pettersson, S. & Svensson, E.: Bebyggelse och säterdrift i norra Värmland 1995-1996 – en förstudie Internrapport 97:17, Institutionen för samhällsvetenskap, Högskolan i Karlstad. A
 • 1998a: Myrdal-Runebjer, E. & Nilsson, S.: Röjningsrösen i Fryksdalen. Datering och resursutnyttjande. Internrapport 98:7, Institutionen för samhällsvetenskap, Högskolan i Karlstad. A
 • 1998b: Liases, K. & Nilsson, S.: Ny E4 Enånger-Hudiksvall. Arkeologisk utredning. Rapport Länsmuseet Gävleborg 1998:29.
 • 1999a: Slutredovisningar (= rapporter i enklare form), samtliga Länsmuseet Gävleborg:
  • Landskapsprojektets resultat från landskapsinventering i Gävleborgs län 1997 (Närby, Svartvik, Håvra, Tenskog). A
  • PM om landskapsanalys och inventering. A
  • PM om digital rektifiering av historiska kartor. A
  • Manual för digital rektifiering på Macintosh. A
 • 1999b: Norrala socken. Agrarhistorisk landskapsanalys. Resultat från Landskapsprojektet. Rapport 1999:1, Länsmuseet Gävleborg. A
 • 2000a: Björklund, M., Jonsson, H., Linder, M., Lindgren, R., Myrdal-Runebjer, E. & Nilsson, S.: Finnskogens bebyggelsehistoriska arv. Ett inventerings- och dokumenta- tionsprojekt inom Torsby kommun 1999. Torsby Finnkulturcentrum. Torsby. A
 • 2000b: Yxesjölinna – kapell eller bondgård? Kulturgeografisk stuide av en kulturlämning i västra Värmland. Internrapport juni 2000, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF), Karlstads universitet. A
 • 2000c: Liases, K. & Nilsson, S. Hade och Rödmyra – röjningsröseområden i Gävleborgs län. Rapport 2000:13, Länsmuseet Gävleborg.
 • 2003a: "Röse, sträng och fåra" Om odlingslämningar i Värmland och deras komplexitet i arkiv och landskap – ett försök till kronologisk och funktionell skiktning Karlstads universitet, Inst. för samhällsvetenskap, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning (GRF), Arbetsrapport 2003:6. AErrata
 • 2003b: Emanuelsson, M., Johansson, A., Nilsson, S., Pettersson, S. & Svensson, E.: Settlement, Shieling and Landscape. The Local History of a Forest Hamlet. Lund Studies in Medieval Archaeology 32. Almqvist & Wiksell International. Stockholm. ISBN 91-22-02035-7
 • 2004a: Karlsson, Hanna, Nilsson, Stefan & Segerström, Ulf: Människa <–> Mark. Basiska bergarter och mänskliga val – en pollenanalytisk studie från Nyckelby, Värmland. Rapport från fältundersökningar 2003. Inst. för samhällsvetenskap, GRF. Arbetsrapport 2004:7. Karlstads universitet. A
 • 2004b: Nilsson, Stefan: Västbynäset. Sammanställning av fältarbeten & arkivstudier 2000 - 2004. Inst. för samhällsvetenskap. Arbetsrapport 2004:8. Karlstads universitet. A
 • 2006: Nilsson, Stefan: Kvarntorps finngård. Landskapshistorisk inventerng och analys. Värmlands Museum rapport 2006:36.
 • 2010: Nilsson, Stefan, Säwström, Oscar: Historisk markanalys i samband med LIFE-projektet "Foder & Fägring". Länsstyrelsen Värmland, Naturvård.

Upp

Artiklar

 • Emanuelsson, M., Nilsson, S. & Wallin, J-E 2001: Land-use dynamics during 2000 years – a case study of agrarian outland use in a forest landscape, west-central Sweden Artikel i Emanuelsson, M. 2001: Settlement and Land-use History in the Central Swedish Forest Region. The use of pollen analysis an interdisciplinary studies. Acta Universitatis Agriculturae Suecia. Silvestra 223. Umeå. A
 • Nilsson, S. 2002: Soapstone artefacts at Skramle – handicraft or trade? Artikel i Andersson, S. & Svensson, E. (ed's) 2002: Skramle – the true story of a deserted medieval farmstead. Lund studies in medieval archaeology 27.
 • 2003a: Svensson ,E. Makarov, N., Emanuelsson, M., Johansson, A., Nilsson, S., Pettersson, S. & Zakharov, S.: Different Peripheries. Two Examples from Russia and Sweden. I Ödman, A. (red.): Thirteen Essays on Medieval Artefacts. Lund Archaeological Review. Vol. 7 2001. Almqwist & Wiksell International. ISBN 91-22-01532-9
 • 2003b: Landskap som... I Erland Mårald (red.): Värdefulla landskap Landskapet som arena. Arbetsrapport nr 6. Umeå ISBN 91-7305-532-8
 • 2004a: Ett rikt och levande landskap kräver brett samarbete, lokal förankring och uttalad målstyrning. I Almered Olsson, Bladh, Månsson & Nyberg (red.): Inte bara träd - hållbart mångbruk av skogslandskapet. Carlssons. Stockholm. ISBN 91-7203-599-4
 • 2004b: praktik för landskapsanalys I Katarina Schough & Lennart Andersson (red.): kartvärldar, världskartor och rumsliga kunskapspraktiker Karlstad University Studies 2004:68. Karlstad. ISBN 91-85335-37-1

Upp

Papers

Papers skrivna i samband med forskarkurser (F), seminarier (S), konferenser (K).

 • 2000:
  • Landskap, rum, plats och tid. En filosofisk diskussion kring definitioner (F)
  • Landskap, rum, plats, punkt, tid (F)
  • Tala tydligt! Reflektioner kring språkets betydelse för kommunikation av vetenskap. (F)
 • 2001:
  • Stefan Nilssons forskningsdesign (F)
 • 2002:
  • Vad är vetenskap? (F)
  • Landskap som ... (F)
  • Landskap, arv och turism. Portugisiska exempel. (F)
 • 2003:
  • Kvalitativ metod – kvalitativt material (F)
  • Landskapet – en plats på jorden med rumsliga aspekter (F) A
  • [Settlement] Continuity as a Matter of View? Shifting centralities in the Central Swedish Forest Region during the Iron Age (K) A
  • "Everything is not as seems" It's all in the eye of the beholder (F)
 • 2004:
  • Metod(-ik/-ologi?) för landskapsanalys(?) - eller Mission Unneccessary? (F)

Upp

Uppsatser

 • 1995: Täljsten på Skramle – en fråga om hemslöjd? C-uppsats i arkeologi, Institutionen för samhällsvetenskap, Högskolan i Karlstad. A
 • 1996a: Bänteby. Utnyttjande av landskap i norra Värmland. B-uppsats i kulturgeografi. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. A
 • 1996b: Bondemyten och byfrågan. C-uppsats i kulturgeografi. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. A
 • 2001: Röjningsröseområden i Fryksdalen. Analys av fossilt kulturlandskap i mellersta Värmland. D-uppsats i kulturgeografi. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. A

Upp

Övrigt

 • Olika populärvetenskapliga artiklar i Skärvan, medlemsskrift för VAS, Värmlands Arkeologiska Sällskap.

Upp

Blank"
Startsidan
Landskaps-
arbete
Publikt
arbete
Referenser

Publikationer
Rapporter
Artiklar
Papers
Uppsatser
Övrigt
Abstracts

Kontakt
Länkar
Hämta Acrobat Reader
Blank" Blank"
Blank"

Sidorna © Stefan Nilsson 2008

Blank"